Voksne

Her kan du danne dig et overblik over voksenområdet.

Civilsamfund

Et velfungerende civil- og velfærdssamfund kræver ikke blot en stærk privat og offentlig sektor, men også en stærk og engageret frivillig sektor.

Hjemløshed

At leve i hjemløshed handler ikke blot om at mangle en bolig. Det falder ofte sammen med en lang række andre problemstillinger, som kan gøre det vanskeligt at skaffe sig en bolig og/eller kunne klare at opholde sig i egen bolig

Center mod Menneskehandel

Center mod Menneskehandel varetager de nationale indsatser målrettet ofre for menneskehandel.

Prostitution

Prostitution er et socialt problem og en del borgere i prostitution har brug for sociale tilbud, mens de er i prostitution og hvis de ønsker at forlade prostitution.

Psykiske vanskeligheder

Psykiske vanskeligheder kan have store konsekvenser for den enkeltes trivsel og muligheder for at mestre eget liv bl.a. i forhold til sociale relationer, beskæftigelse og uddannelse, sundhed og hverdagsliv.

Recovery-orienteret rehabilitering

Mange mennesker med psykiske vanskeligheder kan komme sig, og leve et meningsfuldt liv, hvis de får den rette støtte og hjælp. Recovery-orienteret rehabilitering virker. Mange kommuner er derfor også allerede i gang med at omlægge deres praksis i socialpsykiatrien til recovery-orienteret rehabilitering.

Senfølger af seksuelle overgreb

Senfølger efter seksuelle overgreb er psykiske og sociale problemer, der viser sig i voksenlivet som følge af overgreb begået i barndommen.

Stof- og alkoholmisbrug

Kommunerne skal sørge for en række tilbud til borgere med stof- og/eller alkoholmisbrug. På disse sider finder du informationer og inspiration til dette arbejde.

Vold i nære relationer

Vold i nære relationer er en betegnelse for fysisk og psykisk vold mellem familiemedlemmer, partnere eller ekspartnere og børn og forældre. Begrebet 'vold i familien' dækker over det samme.

Udsatte grønlændere

Der bor ca. 15.000 grønlændere i Danmark. Et relativt stort mindretal har forskellige sociale problemer, fx alkoholproblemer eller hjemløshed. Nogle oplever stigmatisering.