Handicap og psykiatri

Her finder du viden med relevans for handicap- og psykiatriområdet.

ADHD

ADHD kan have stor indvirkning på menneskers muligheder for at fungere i hverdagslivet, og det kan have betydning for ens udvikling, sundhed og sociale relationer.

Autisme

Autisme er en samlet betegnelse for en bred gruppe af beslægtede vanskeligheder. Følgerne af autisme kan mildnes væsentligt gennem tidlig indsats.

Bevægelseshandicap

Bevægelseshandicap er en samlebetegnelse for en lang række syndromer og diagnoser.

Døvblindhed

Kombineret høre- og synsnedsættelse medfører udfordringer forbundet med bl.a. kommunikation, informationstilegnelse, orientering og forflytning.

Epilepsi

Epilepsi kan have forskellige konsekvenser for den enkelte. Ca. 65 % bliver anfaldsfrie ved hjælp af medicin. Men det afhænger af årsagen til epilepsien.

Hjerneskade

Erhvervet hjerneskade, også kaldet en senhjerneskade, er en skade på hjernen, som opstår på grund af sygdomme eller ulykker

Hørehandicap

Et hørehandicap kan have konsekvenser for en persons sprog, kommunikation, trivsel og samfundsdeltagelse.

Multiple funktionsnedsættelser

Mennesker med multiple funktionsnedsættelser uden et talesprog lever med bevægevanskeligheder og har ofte sansefunktionsnedsættelser.

Psykiske vanskeligheder

Psykiske vanskeligheder kan have store konsekvenser for den enkeltes trivsel og muligheder for at mestre eget liv, bl.a. i forhold til sociale relationer, beskæftigelse og uddannelse, sundhed og hverdagsliv.

Recovery-orienteret rehabilitering

Mange mennesker med psykiske vanskeligheder kan komme sig, og leve et meningsfuldt liv, hvis de får den rette støtte og hjælp. Vi ved, at recovery-orienteret rehabilitering virker. 

Sjældne handicap

Et handicap er sjældent, når der ligger en genetisk betinget og hyppigt arvelig sygdom til grund, som er konstateret hos færre end 1.000 personer i Danmark.

Synshandicap

Synshandicap dækker over blindhed og stærkt svagsynethed. Det er en fysisk funktionsnedsættelse, der skyldes en begrænsning i en persons evne til at se.

Udviklingshæmning

Udviklingshæmning viser sig allerede i barndommen, hvor sprog, motorik og sociale evner og færdigheder sjældent svarer til det, der ses hos jævnaldrende.